Videregående petroleumsbeskatning

Kursdato: 13.11.2018

Kursinnhold 

På kurset tar vi for oss noen av de mest sentrale nyhetene og problemstillingene innenfor petroleumsbeskatningen, inkludert ordningen med refusjon av skatteverdien av letekostnader. Vi vil også gå gjennom problemstillinger relatert til skatte- og regnskapsmessige forhold opp mot balanseføring og utgiftsføring innenfor de ulike fasene til oljeselskaper, med hovedvekt på driftsfasen. Vi vil belyse problemstillingene med praktiske eksempler.

Kursprogram vil bli lagt ut senere.

Mvh

ORS


PÅMELDING:

VIDEREGåENDE PETROLEUMSBESKATNING

Show/Hide DetailsNo Fees Have Been Setup For This Event!
Registration for this event can not be taken at this time.