Videregående petroleumsbeskatning

Kursdato: 13.11.2018

Kursinnhold 
På kurset tar vi for oss noen av de mest sentrale nyhetene og problemstillingene innenfor petroleumsbeskatningen, inkludert ordningen med refusjon av skatteverdien av letekostnader. Vi vil også gå gjennom problemstillinger relatert til skatte- og regnskapsmessige forhold opp mot balanseføring og utgiftsføring innenfor de ulike fasene til oljeselskaper, med hovedvekt på driftsfasen. Vi vil belyse problemstillingene med praktiske eksempler.

Les mer om dette kurset i kurskatalogen for 2018 (pdf).

Mvh

ORS


PÅMELDING:

VIDEREGåENDE PETROLEUMSBESKATNING

Show/Hide Details

Registration is closed for this event.
For more information or questions, please email:
gbremvik@online.no