Vedtekter

VEDTEKTER FOR NORSK FORENING FOR OLJEREGNSKAP OG -SKATT

Revidert på styremøte 13. desember 2001, årsmøte 8. mars 2012 og ekstraordinært årsmøte 16. februar 2015.

§ 1 NAVN

Foreningens navn er “Norsk Forening for Oljeregnskap og -Skatt” som skal ha forkortelsen “ORS”. Den engelske oversettelsen skal være “The Petroleum Accountants Association of Norway” og har forkortelsen “PAAN”.

§ 2 FORMÅL

Foreningen skal drive etter følgende formål og prinsipper og ikke ha en økonomisk målsetting.

 1. a) Gi medlemmene et forum til å studere og analysere økonomiske emner innen petroleumsindustrien som regnskap, finansiering, skatt, revisjon, finansiell rapportering og økonomisk planlegging/lønnsomhetsvurderinger.
 2. b) Fremme den faglige utviklingen innen disse områdene ved tiltak som f.eks. seminarer, teoretiske og praktiske utredninger, medlemsblad og andre fagrelaterte publikasjoner.
 3. c) Ivareta medlemmenes faglige interesser.

§ 3 MEDLEMSKAP

Medlemmer av foreningen må være direkte eller indirekte tilknyttet petroleumsindustrien. Andre søkere må være godkjent av Styret.

Styret kan ekskludere medlemmer av foreningen.

§ 4 UTMELDING

Utmelding skal skje ved melding til Styret eller Generalsekretæren. Manglende innbetaling av medlemskontingent blir ansett som utmelding.

§ 5 ORGANISASJON

Foreningen er organisert som en landsforening med mulighet for lokale avdelinger.

§ 6 FORENINGENS ORGANER

Foreningen har følgende organer:

 • Styret
 • Årsmøtet
 • Valgkomiteen

§ 7 STYRET

Styret er foreningens styrende organ. Styret er ansvarlig for den løpende aktiviteten og drift av foreningen på landsbasis, inkludert ansettelser, kontrakter, økonomi, oppnevnelse av komiteer og iverksettelse av beslutninger og målsettinger vedtatt av Styret.

Styret velges på årsmøtet, og skal bestå av fem direkte valgte representanter fra foreningens medlemsmasse (leder, økonomisk ansvarlig, faglig ansvarlig regnskap, faglig ansvarlig skatt og sekretær), i tillegg kan det velges inntil tre styremedlemmer. Ledere av lokalavdelinger har styreplass i egenskap av ledervervet.

Styrets medlemmer har en funksjonstid på to år. For å sikre kontinuitet kan maksimalt halvparten av styremedlemmene skiftes ut hvert år. Gjenvalg er tillatt. Dersom et verv i Styret blir ledig, kan Styret velge en erstatter i medlemsmassen som fungerer i vervet frem til årsmøtet.

Avgjørelser i Styret fattes med simpelt flertall når minst fem medlemmer er tilstede.

Styreleder og sekretær eller annet styremedlem utpekt av Styret sammen, forplikter ved sine signaturer innenfor rammen av mandatet fra Styret.

Styremøter avholdes etter behov, eller når lederen eller minst to andre styremedlemmer krever det. Til alle møter må innkallelse og saksliste være sendt fra Styret senest fem arbeidsdager før møtet.

§ 8 LOKALE AVDELINGER

Etter godkjennelse av Styret kan det innen foreningen opprettes lokale avdelinger. De lokale avdelingene skal drives etter foreningens formål og prinsipper. Avdelingenes hovedansvar er å arrangere medlemsmøter og faglige aktiviteter.

Den høyeste myndighet i de lokale avdelingene er valgmøtet som skal avholdes innen utgangen av desember hvert år. Lederen for den enkelte avdeling velges for to år av valgmøtet i avdelingen, og sitter i foreningens styre. Gjenvalg er tillatt.

Avgjørelser på valgmøter skal sendes til Styret innen to uker.

Oppløsning av en lokalavdeling besluttes av Styret med 2/3 flertall.

§ 9 FORENINGENS ÅRSMØTE

Foreningens årsmøte skal avholdes innen 31. mars hvert år. På årsmøtet skal følgende saker behandles:

 1. Godkjennelse av revidert årsregnskap for forrige år, samt revisjonsrapport.
 2. Redegjørelse for og oppdatering av budsjett, målsettinger og faglig aktivitetsplan.
 3. Fastsettelse og disponering av akkumulert overskudd til fonds og/eller driftsområder.
 4. Valg av styremedlemmer.
 5. Andre saker på sakslisten.

§ 10 VALGKOMITÉ

Styret kan nedsette en ad hoc valgkomité for lokalavdelingenes og/eller foreningens valg, som skal sørge for at medlemmene får mulighet til å inngi forslag til kandidater. Valgkomiteens forslag skal fremgå av møteinnkallingen til årsmøtet.

§ 11 REVISOR

Revisor for foreningen velges på foreningens årsmøte.

§ 12 GENERALSEKRETÆR

I den grad foreningens aktivitetsnivå tilsier det, skal styret oppnevne en Generalsekretær til å ivareta foreningens daglige drift. Generalsekretærens arbeidsoppgaver og honorar fastsettes av styret ved godkjennelsen av budsjett og aktivitetsplan.

§ 13 ØKONOMI

Foreningens regnskapsår er kalenderåret.

Alle inntekter fra medlemskontingenter, seminaravgifter, medlemsblad og lignende kilder skal innbetales til foreningens konto.

Aktivitetene i de lokale avdelingene inngår i foreningens budsjett, og økonomien i avdelingene styres av Styrets økonomisk ansvarlige.

§ 14 INFORMASJONSVIRKSOMHET

Foreningens nettside www.ors.no skal være foreningens ansikt utad, og en ressurs der medlemmer og andre kan finne informasjon om foreningen og få tilgang til medlemsdokumenter og publikasjoner fra foreningens aktiviteter.

§ 15 ARTHUR SVENNEVIKS MINNEFOND

Det ble 01.07.2000 avsatt kr 250 000 til Arthur Svenneviks Minnefond. Fondet skal benyttes til utdelinger til personer som har bidratt til å fremme den faglige utviklingen i foreningen gjennom forskning, utgivelse av publikasjoner, etterutdanning/spesialiseringen o.l. innen oljeregnskap og -skatt. Fondet administreres av foreningens styre.

Fondets midler skal plasseres med maksimalt 50 % i aksjefond. Resterende plasseres i obligasjonsfond og bankinnskudd.

Styret bestemmer hvilke midler som skal benyttes til stipend. Utdeling kan skje både fra hovedkapitalen og avkastningen.

Styret kan beslutte en eventuell avvikling av minnefondet.

§ 16 ENDRING AV VEDTEKTER

Forslag til endring av vedtektene behandles av Styret og fremmes for behandling i årsmøtet. Beslutning om å endre vedtektene krever 2/3 flertall blant de fremmøtte medlemmene på årsmøtet.

§ 17 OPPLØSNING

Oppløsning av foreningen vedtas enstemmig av styret og godkjennes av årsmøtet. Ved oppløsning av foreningen skal Styret foreslå hvordan foreningens midler skal anvendes.